Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

Додаток 10

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.05.2015 № 528

 

Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України

 

І. Друковані періодичні видання

 

№ з/п

Назва Друкованого Періодичного Видання

Засновник (співзасновники)

 

Галузі науки

 

ScienceRise

Харківська медична академія післядипломної освіти,

ПП «Технологічний центр»

медичні

 

Shipbuilding and Marine Infrastructure

Судостроение и морская инфраструктура

Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова»

технічні

3

Актуальні проблеми державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

 

Альгологія

Альгология

Algologia

НАН України, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

біологічні

 

 

Бізнес Інформ

Бизнес Информ

Business Inform

Харківський національний економічний університет,

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

економічні

 

Біологічні студії

Studia Biologica

Львівський національний університет імені Івана Франка

біологічні

 

Біологія тварин

The Animal Biology

Інститут біології тварин НААН

біологічні

сільсько-господарські ветеринарні

 

Біоресурси і природокористування

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики України

ветеринарні

 

Біоресурси і природокористування

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики України

хімічні біологічні

сільсько-господарські

 

Вісник аграрної науки

Bulletin of Agricultural Science

Національна академія аграрних наук України

технічні

 

Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка

Академія митної служби України

економічні

 

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

медичні

 

Вісник Житомирського національного агроекологічного університету

Житомирський національний агроекологічний університет

економічні

 

Вісник Запорізького національного університету

(Серія фізико-математичні науки)

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

фізико-математичні

 

 

Вісник Запорізького національного університету

(Серія: педагогічні науки)

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

педагогічні

 

Вісник Інституту розвитку дитини

Вестник Института развития ребенка

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

психологічні

 

Вісник Львівського університету. Серія біологічна

Львівський національний університет імені Івана Франка

біологічні

 

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Львівський національний університет імені Івана Франка

фізико-математичні

 

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна

Львівський національний університет імені Івана Франка

соціологічні

 

Вісник Львівського університету. Серія хімічна

Львівський національний університет імені Івана Франка

хімічні

 

Вісник морфології

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

медичні

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Національний університет «Львівська політехніка»

юридичні

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Національний університет «Львівська політехніка»

технічні

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»

Національний університет

«Львівська політехніка»

економічні

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «Логістика»

Національний університет

«Львівська політехніка»

економічні

 

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені

Г. С. Сковороди «Філософія»

Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

філософські

 

Вісник Харківського національного університету

Серія: Історія

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

історичні

 

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки

Хмельницький національний університет

економічні

 

Вісник Черкаського університету

(серія фізико-математичні науки)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

фізико-математичні

(інформатика, кібернетика)

 

Вісник Черкаського університету

(серія: Прикладна математика. Інформатика)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

фізико-математичні

технічні

 

Вісник Черкаського університету

(серія: педагогічні науки)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

педагогічні

 

Вісник Черкаського університету. Серія: філософія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

філософські

 

Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Технічні науки»

Чернігівський національний технологічний університет

технічні

 

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету  ім. Т. Г. Шевченка

(серія: педагогічні науки)

Чернігівський національний педагогічний університет ім.

Т. Г. Шевченка

 

педагогічні

 

Генетичні ресурси рослин

Інститут рослинництва ім.

В. Я. Юр’єва НААН

сільсько-господарські

 

Демографія та соціальна економіка

Демография и социальная экономика

Demography and Social Economy

НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені            

М. В. Птухи НАН України

економічні

 

Економіка розвитку

Экономика развития

Economics of Development

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

економічні

 

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

економічні

 

Економічний часопис – ХХІ

Экономический журнал – ХХІ

Economic Annals – ХХІ

Czasopys Ekonomiczny -ХХІ

ТОВ «Інститут суспільної трансформації»,

Інститут регіональних досліджень НАН України

 

економічні

 

Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент

Луцький національний технічний університет

економічні

 

Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія

Луцький національний технічний університет

економічні

 

Економічні науки. Серія: Облік і фінанси

Луцький національний технічний університет

економічні

 

Економічні науки. Серія: Регіональна економіка

Луцький національний технічний університет

економічні

 

Експериментальна і клінічна медицина

Харківський національний медичний університет

медичні

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені

П. Л. Шупика

Національна медична академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика

медичні

фарма-цевтичні

 

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

педагогічні

 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

економічні

 

Індуктивне моделювання складних систем

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

технічні

 

Інформаційна безпека людини, суспільства, держави

Національна академія Служби безпеки України

юридичні

 

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте

Українська державна академія залізничного транспорту

технічні

 

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця», ДУ «Інститут серця МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика

медичні

 

Магістеріум

Magisterium

(Історико-філософські студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

філософські

 

Магістеріум

Magisterium

(Археологічні студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

історичні

 

Медицина сьогодні і завтра

Харківський національний медичний університет

медичні

 

Міжнародна економічна політика

Международная экономическая политика

International Economic Policy

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні

 

Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

Международный научный журнал «Механизм регулирования экономики»

International Scientific Journal «Mechanism of economic regulation»

Сумський державний університет, ПНП «Центр наукових досліджень», Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга»

економічні

 

Науковий вісник «Асканія-Нова»

Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія- Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

сільсько-господарські

 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки

Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського

 

психологічні

 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Історичні науки

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

історичні

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво

Національний університет біоресурсів і природокористування України

біологічні

(лісове господарство)

 

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія

Національний університет біоресурсів і природокористування України

біологічні

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ветеринарні

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

сільсько-господарські

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право

Національний університет біоресурсів і природокористування України

юридичні

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія

Національний університет біоресурсів і природокористування України

сільсько-господарські

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво

Національний університет біоресурсів і природокористування України

сільсько-господарські

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія

Національний університет біоресурсів і природокористування України

педагогічні

 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні

 

Науковий вісник НЛТУ України

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

біологічні

(лісове господарство)

сільсько-господарські

 

Науковий вісник НЛТУ України

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

технічні

 

 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  «Економіка»

Ужгородський національний університет

 

 

економічні

 

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури

(фізична культура і спорт)

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

фізичне виховання

та спорт

 

 

Наукові записки  НАУКМА. Історичні науки

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

історичні

 

Наукові записки  НАУКМА. Філософія та релігієзнавство

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

філософські

 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

історичні

 

Наукові записки Державного природознавчого музею

Державний природознавчий музей НАН України

біологічні

 

Наукові записки Львівського університету бізнесу та права

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

юридичні

 

Наукові записки Львівського університету бізнесу та права

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

економічні

 

Наукові нотатки

Луцький національний технічний університет

технічні

 

 

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки

Кіровоградський національний технічний університет

економічні

 

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Національний авіаційний університет

юридичні

 

Наукові праці
Серія: державне управління

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

державне управління

 

Наукові праці.

Філологія. Мовознавство

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

філологічні

 

Наукові праці.

Філологія. Літературознавство

          

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

філологічні

 

Науково-практичний журнал «Медичне право»

Научно-практический журнал «Медицинское право»

Scientific and practical journal «Medical Law»

Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

юридичні

 

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Інститут біології тварин НААН

сільсько-господарські

ветеринарні

 

Нирки

Почки

Kidneys

Національна медична академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика, громадяни України – Заславський Олександр Юрійович, Іванов Дмитро Дмитрович

медичні

 

Організаційна психологія.

Економічна психологія

Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці

психологічні

 

Пам’ятки

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства , Чернігівський національний педагогічний університет імені

Т. Г. Шевченка

історичні

 

Питання історії науки і техніки

Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії і культури

історичні

 

Питання прикладної математики і математичного моделювання

Вопросы прикладной математики и математического моделирования

Problems of applied mathematics and mathematical modeling

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

 

фізико-математичні

 

Право і безпека

Харківський національний університет внутрішніх справ

юридичні

 

Право.ua

Law.ua

Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Харківський національний університет внутрішніх справ

юридичні

 

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций

Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

фізико-математичні

технічні

 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

педагогічні

 

Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник

София. Гуманитарно-религиоведческий вестник

Sophia. Human and Religious Studies Bulletin

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

 

Соціологічні студії

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

соціологічні

 

Студії з архівної справи та документознавства

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені

Т. Г. Шевченка

історичні

 

Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті

Луцький національний технічний університет

технічні

 

Схід

Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості

НАН України,

Інститут філософії імені

Г. С. Сковороди НАН України,

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

філософські

 

Східний Світ

The Word of the Orient

Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім.

А. Ю. Кримського НАН України

історичні

 

Сходознавство

Інститут сходознавства ім.

А. Ю. Кримського НАН України

історичні

 

Теле- та радіожурналістика

Львівський національний університет імені Івана Франка

соціальні комунікації

 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді

Інститут проблем виховання НАПН України

 

педагогічні

 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

економічні

 

Теорія та методика навчання та виховання

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

педагогічні

 

Україна. Здоров’я нації

Украина. Здоровье нации

Ukraine. Nation’s Health

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

медичні

 

Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість

Інститут українознавства ім.

І. Крип’якевича НАН України

історичні

 

Українська мова

Національна академія наук України, Інститут української мови

НАН України

філологічні

 

Українське літературознавство

Львівський національний університет імені Івана Франка

філологічні

 

Український антарктичний журнал

Украинский антарктический журнал

Ukrainian Antarctic Journal

ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

біологічні

 

Український біофармацевтичний журнал

Національний фармацевтичний університет

біологічні

фарма-цевтичні

 

Український ботанічний журнал

Украинский ботанический журнал

Ukrainian Botanical Journal

НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

біологічні

 

 

Український журнал хірургії

Украинский журнал хирургии

Ukrainian Journal of Surgery

Громадська організація «Асоціація хірургів Донецької області»,

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

 

Український кардіологічний журнал

ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»

медичні

 

Український нейрохірургічний журнал

Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова

АМН України,

ГО «Українська асоціація нейрохірургів»

медичні

 

Управляющие системы и машины

Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім.

В. М. Глушкова НАН України,

Фонд Глушкова

фізико-математичні

технічні

 

Урологія

Інститут урології та нефрології Академії медичних наук України, Дніпропетровська державна медична академія

медичні

 

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

педагогічні

 

Фінанси, облік і аудит

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні

 

Фітотерапія. Часопис

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини», ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

медичні фарма-цевтичні

біологічні

 

Часопис Київського університету права

Інститут держави і права ім.    

В. М. Корецького НАН України, Київський університет права

НАН України

юридичні

 

 

ІІ. Електронні періодичні видання

 

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

 

Галузі науки

 

Державне будівництво

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

державне управління

 

Ліки України плюс

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

медичні

фарма-цевтичні

 

Теорія і методика професійної освіти

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

педагогічні

 

 

 

Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації                                                                                               С. Д. Криштоф

 

Додаток 9

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.05.2015 № 528

 

 

Список

друкованих періодичних видань,

стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

 

№ з/п

Назва Друкованого

Періодичного Видання

Засновник

(співзасновники)

 

Галузі науки та рік включення до Переліку фахових видань

 

Науковий вісник Одеського національного економічного університету

Одеський національний економічний університет

економічні,

політичні

(2011)

 

Психолінгвістика

Психолингвистика

Psycholinguistics

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

філологічні (мовознавство) (2010)

 

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики

Экономика, финансы, менеджмент: актуальные вопросы науки и практики

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

Вінницький національний аграрний університет

економічні

 (2010)

 

Сталий розвиток економіки

Sustainable development of economy

Білоцерківський національний аграрний університет, ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»

економічні

 (2010)

 

Українознавство

Науково-дослідний інститут українознавства

історичні

(2010)

 

Холодильна техніка і технологія

Холодильная техника и технология

Refrigeration engineering and technology

 

Одеська національна академія харчових технологій

технічні

(2014)

 

 

 

Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації                                                                                                С. Д. Криштоф

 

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

12.05.2015 № 528

 

Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

у включенні яких до Переліку наукових фахових видань України відмовлено

 

І. Друковані періодичні видання

 

№ з/п

Назва Друкованого Періодичного Видання

Засновник (співзасновники)

 

Галузі науки

1

Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини

Актуальные проблемы клинической и профилактической медицины

Actual issues of clinical and preventive medicine

 Клінічна лікарня «Феофанія» державного управління справами

медичні

2

Вісник Житомирського національного агроекологічного університету

Житомирський національний агроекологічний університет

технічні

3

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. Політологія. Соціологія. Право

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

соціологічні політичні

4

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна)

Львівський державний університет внутрішніх справ

МВС України

психологічні

5

Правові новели

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

юридичні
 

 

ІІ. Електронне періодичне видання

 

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

 

Галузі науки

1

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України

Національна академія Державної прикордонної служби України

психологічні

 

 

 

Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації                                                                                              С. Д. Криштоф