А ми нагадуємо, що триває конкурс студентських наукових робіт МОН!

У 2018-2019 н. р. проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт МОН України з наступних галузей наук: медицина, педіатрія, теоретична медицина, фармація (державною мовою) та клінічна, фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою), фізична культура і спорт, філософія, українська мова і література (з методикою їх викладання).

На конкурс подаються САМОСТІЙНО підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі медичних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення або впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному процесі. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання.

На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, державною мовою (англійською); обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків; робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності).

У конкурсі обов’язково приймають участь переможці студентських наукових конференцій з відповідних кафедр.

Роботи на конкурс подати до 11 січня 2019 року у конкурсну комісію на кафедру біоорганічної та біологічної хімії проф. Непораді К.С.