Оформлення та умови подання тез/стендової доповіді/підготовка презентації

Оформлення та умови подання тез/статті/стендової доповіді, підготовка презентації для участі на Всеукраїнській студентській науковій конференції "Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину"

Презентація дослідження, доповідь

Основні вимоги до оформлення презентацій та усної доповіді:

Усна доповідь не більше 10 хвилин. Якщо вона триває довше 10 хвилин, голова секції має право попросити доповідача перейти до висновків та закінчити доповідь.

Презентація повинна бути підготовлена у форматі PowerPoint  (.pptx або ppt), інші формати не приймаються.

Кількість слайдів не повинна перевищувати 20 шт.

Інформація в презентації повинна відповідати поданим тезам.

Кількість усних доповідей на 1 секції обмежена 12-ма роботами.

 

Тези дослідження

Тези – це стисло, реферативним чином сформульовані основні положення доповіді, яка має відбутися безпосередньо під час проведення конференції. Мета їх публікації – зацікавити та залучити фахівців, підготувати слухачів секційного засідання з метою покращення сприйняття інформації та ініціювання конструктивної дискусії або діалогу відповідно до тематики безпосередньо під час презентації.

Тези мають відображати матеріали власних або виконаних у співавторстві досліджень.

Вимоги до оформлення тез:

Тези повинні містити до 3000 символів з пробілами (як підрахувати кількість символів - натисніть).

Тези повинні бути набрані В електронному варіанті у текстовому редакторі Microsoft Word. Завантажувати кожну роботу в окремому файлі.

Параметри сторінки: у форматі А4, поля по 2 см з усіх боків, шрифт Times New Roman, звичайний, розмір шрифту - 14, відстань між рядками - півтора інтервалу, зберігти як текст у форматі rtf або doc.

Назва файлу повинна містити прізвище, ініціали автора/доповідача англійською мовою (наприклад, PetrovAA.rtf).

Структура тез: 

Назва роботи мовою оригіналу великими літерами та англійською мовою.

Прізвища та ініціали авторів англійською мовою. Останнім пишеться науковий керівникта його науковий ступінь.

Повна назва установи, закладу, організації, кафедри, де виконано роботу.

Текст тез. Його організовують згідно з рекомендованим планом: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки. Усі символи та скорочення розшифровувати при першому застосуванні.

Приклад оформлення тез:

РОЛЬ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ...

ROLE OF AN ASSESSMENT OF IMMUNE STATUS…

Borisenko I.I., Oleksenko A.A., Assist. Prof. Larionov A.M., M.D.

ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Надзвичайно актуальною в наш час є…

Таблиця відповідності наукових ступенів та звань:

Assist. Prof. кандидат наук, та/або асистент кафедри
Assoc. Prof. доцент
Prof. доктор наук, та/або професор
M.D. науковий ступінь або звання досягнуто в медичній галузі

Як оформляється поле авторство:

1. Першим - є беспосередній автор/автори дослідження.

2. Останнім вказується науковий керівник.

Зверніть увагу на крапки та коми у прикладі!

Borisenko I.I., Oleksenko A.A., Assist. Prof. Larionov A.M., M.D.

У разі подачі автором роботи, потрібно:

сплатити організаційний внесок

заповнити анкету учасника конференції, вказавши відповідні параметри

відмітити тези порядковим номером (наприклад, PetrovAA_1.rtf, PetrovAA_2.rtf)

При реєстрації декількох робіт від одного автора сплачується лише перша робота, а при повторному заповненні анкети в полях "№ квитанції про сплату оргвнеску" та "Сканована/сфотографована копія квитанції щодо сплати оргвнеску" вказуються попередні дані.

Якщо вказано декілька авторів (без урахування наукового керівника), кожна робота сплачується окремо.

Стендове дослідження

Вимоги  до оформлення стендової доповіді:

розмір постера - 125х80 см;

у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета та завдання дослідження, матеріали та методи її виконання, отримані результати та висновки;

усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;

стендова доповідь повинна містити ілюстрції (не менше 50% площі постера);

розмір шрифту повинен бути не менше 20 пт.

Оформлення роботи:

-назва роботи великими літерами;
-ініціали, потім прізвище(а) автора(ів);
-повна назва установи, закладу, організації;
-назва підрозділу, кафедри, відділу;
-вчене звання, ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу;
-вчене звання, ініціали, прізвище(а) наукового(их) керівника(ів);
-текст доповіді

 

Наукова стаття

Популярно написано про те як саме робити статтю: http://studway.com.ua/yak-napisati-naukovu-stattyu/

Вимоги до оформлення статті:

Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.

Вік автора, прізвище якого стоїть першим, не повинен перевищувати 35 років.

Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word (будь-якої версії)  шрифтом "Times New Roman", 12 пунктів, без табуляторів, через півтора інтервалу, з полями з усіх боків по 2 см.

Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Обсяг не повинен перевищувати: стаття - до 9 с.; огляд, проблемна стаття - до 12 с.; коротка інформація - до 3 с. Увага! Питання про публікацію в журналі великого за обсягом тексту вирішується індивідуально, якщо на думку редколегії вона становить особливий інтерес для читачів.

Статті, що містять результати експериментальних досліджень, у тому числі дисертаційних, складаються з таких розділів: "Вступ", "Мета роботи", "Матеріали та методи", "Результати та обговорення", "Висновки". Ці публікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення не розв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття;, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки цього дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України").

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою, то резюме має бути російською й англійською мовами), переклад має бути якісний і точний.

На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) індекс УДК та назву статті; 2) прізвища та ініціали авторів; 3) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців); 4) ключові слова - 5 - 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті.

Таблиці мають бути виконані шрифтом "Times New Roman", 10 пунктів, без службових символів усередині. Публікації, що містять таблиці, виконані за допомогою табулятора, розглядатися не будуть. Назви препаратів слід подавати з малої літери.

Усі величини наводяться в одиницях CI.

Список літератури оформляється на окремих сторінках. Джерела подаються в алфавітному порядку (іноземні - окремо) або за порядком цитування у тексті. Їх загальна кількість не повинна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають бути написані щонайбільше 5 років тому. Посилання в тексті зазначаються цифрами в квадратних дужках (наприклад: [7]). Порядок оформлення має відповідати ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання".

Стаття повинна супроводжуватися рецензією фахівця відповідного профілю, як правило, доктора наук, та направленням до друку, завіреними печаткою установи, в якій виконано роботу.

Автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат та посилань, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом згаданим вище вимогам.

Матеріали, що не відповідають наведеним стандартам публікації, редакцією не розглядатимуться та не повертатимуться.