Положення Про наукове товариство студентів ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ

ВДНЗ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» (ст. 41)

ПОЛТАВА

2015 рік

Положення про наукове товариство студентів ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (далі положення) підготовлено науковим відділом і радою студентського наукового товариства  ВДНЗУ «УМСА» згідно нової редакції Закону України «Про вищу освіту», стаття 41. Вони призначенні для наукових керівників СНТ, студентських наукових груп, студентів та викладачів академії.

Положення складені проректором з наукової роботи проф. І.П.Кайдашевим, куратором СНТ проф. К.С.Непорадою, головою Ради СНТ Г.О.Левицьким

Загальні положення.

Наукове товариство студентів ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (далі НТС) – добровільне та колегіальне товариство утворене для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів академії, розвитку наукового мислення, популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, залученню їх до наукової роботи та інноваційної діяльності.

НТС є частиною системи громадського самоврядування академії.

В своїй діяльності НТС керується законом України «Про вищу освіту», статутом академії та іншими нормативно правовими актами, які регламентують наукову діяльність студентів, та цим положенням.

Повне найменування наукового товариства студентів українською мовою: «Наукове товариство студентів вищого державного начального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

Скорочена назва українською мовою: НТС ВДНЗУ «УМСА» та/або НТС.

Повне найменування російською мовою: «Научное сообщество студентов высшего государственного учебного заведения Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия».

Скорочена назва російською мовою: НСС ВГУЗУ «УМСА» та/або НСС.

Повне найменування англійською мовою: «Scientific society of students of  higher medical educational institution of Ukraine "Ukrainian medical stomatological academy"

Скорочена назва англійською мовою: SSS HSEU “UMSA” та/або SSS.

 НТС може мати власну символіку, бланк з найменуванням, штампи форма яких затверджена вченою радою академії.

Основні завдання наукового товариства студентів:

опанування студентами навичок науково-дослідної роботи;

поглиблене вивчення студентами навчального матеріалу з обраної дисципліни;

навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, вивчення сучасної медичної апаратури, навчання технологіям розробки нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань;

сприяння впровадженню в практичну систему охорони здоров’я найновіших досягнень медичної науки;

сприяння розробці та оприлюдненню результатів студентських наукових робіт;

забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

НТС діє самостійно та керується принципами:

свободи наукової творчості;

добровільності, колегіальності, відкритості;

рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів.

Адміністрація академії не має права втручатися в діяльність наукових товариств студентів, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам вищого навчального закладу.

НТС має право:

приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

проводити організаційні, наукові та освітні заходи;

популяризувати наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

представляти інтереси студентів перед адміністрацією вищого навчального закладу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

сприяти підвищенню якості наукових досліджень;

сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

взаємодіяти з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

виконувати інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства студентів та іншими законами України.

НТС в межах своїх завдань співпрацює з органами студентського самоврядування академії, профспілковою організацією студентів, міжнародним відділом академії, радою молодих вчених академії, свою діяльність оприлюднює на офіційному веб-сайті академії.

Органи управління наукового товариства студентів.

Вищим колегіальним постійно діючим органом НТС є Рада НТС, яка здійснює такі функції:

керує роботою всього товариства, координує діяльність груп;

організує і проводить тематичні, вузівські і міжвузівські конференції і щорічні підсумкові наукові конференції НТС;

відбирає кращі студентські роботи для опублікування і для подання на щорічний конкурс студентських наукових робіт;

пропонує кандидатів для відрядження в медичні вузи України і зарубіжних країн для участі у конференціях, конкурсах з метою освоєння нових методів досліджень, обміну досвіду організаційної та науково-дослідної роботи і т.п.;

бере участь в обговоренні кандидатур для призначення членам НТС іменних стипендій, премій, рекомендацій на наукову роботу після завершення навчання в академії;

проводить навчання із старостами студентських наукових груп і членами секцій НТС, курсів і факультетів;

виносить питання, що стосуються роботи НТС, на розгляд деканатів і вчених рад факультетів, ректорату і Вченої ради академії, всеукраїнського з’їзду представників студентських наукових товариств ВМ(Ф)НЗ України.

Конференція щороку заслуховує звіт голови НТС за минулий рік, обирає новий склад ради НТС, секції, запроваджує зміни роботи НТС шляхом відкритого голосування.

Конференція НТС академії проводиться щорічно.

Наукове керівництво НТС виконує професор кафедри, який затверджується рішенням Вченої Ради академії на 5 років.

2.2.1.Рада НТС складається з:

голови;

заступника;

секретаря;

членів ради НТС.

Голова Ради НТС – представник з числа студентства, який здійсню безпосередню організацію та координацію роботи Ради НТС. Голова обирається з числа членів НТС. Обрання голови Ради НТС здійснюється на підсумковій звітно-виборчій конференції НТС шляхом відкритого голосування. Інформація про обрання голови вноситься у протокол підсумкової звітно-виборчої конференції НТС та оприлюднюється впродовж 10 діб після обрання на сайті НТС. Строк повноважень голови Ради НТС складає 1 рік.

Члени Ради НТС обираються відповідно до наукових спрямувань академії (далі секція). Секції затверджуються на конференції НТС.

На кафедрах академії діють студентські наукові групи до функцій  яких відносяться:

організація та проведення засідання та/або зборів з обговоренням наукових доповідей, реферативних повідомлень, та/або клінічних розглядів, та/або секцій трупів, з внесенням інформації у відповідний протокол засідання додаток №1;

участь членів групи у конференціях та форумах в якості доповідачів, з наданням відповідних документів (програма або запрошення) на розгляд ради НТС;

оновлення інформації про групу на сайті НТС, а саме проведення заходів (анонс додаток №2), склад групи, дійсний староста та науковий керівник групи, план роботи та іншу інформацію стосовно діяльності групи.

НТС виконує консультативну та організаційно-виховну роботу, здійснює стратегічне планування діяльності СНГ. Наукове керівництво СНГ виконує професор, доцент кафедри.

Організація діяльності НТС виконує голова НТС, а СНГ староста СНГ.

До обов’язків голови та старости входить:

щомісячне оновлення інформації на веб-сайті, а саме проведення засідань (анонс та протокол), план роботи та іншу інформацію стосовно діяльності групи;

проведення організаційної роботи;

відвідування семінарів старост та участь в інших формах навчання, що проводяться радою НТС;

вести цифровий архів протоколів засідань та нормативних документів групи за весь період перебування на цій посаді;

при складанні повноважень надати цифровий архів науковому керівнику.

Список діючих груп відображається на сайті НТС. СНГ організовує свою роботу за планом, який розробляється відповідно до науково-дослідної тематики кафедри та/або міжкафедрального об’єднання на кількох кафедрах, а також академії в цілому.

Робота СНГ планується в позанавчальний час (як виключення може бути участь в конференціях, з’їздах, або виконання експерименту, що неможливо провести в інший час).

Цифровий архів СНГ представлений документами:

протокол зборів;

склад;

план роботи;

звіт.

Членство в НТС.

Членом НТС може бути кожний студент, що виконує графік навчального процесу і бажає поглибити та розширити свої знання, опанувати основи науково-інформативного пошуку, вивчати наукові методи дослідження, активно бере участь у науково-дослідній роботі.

Прийом у члени НТС проводиться на черговому засіданні студентської наукової групи за особистою заявою студента. Дані про прийом нових членів групи вносяться у відповідні документи (протокол та склад студентської наукової групи).

Студенту може бути відмовлено у вступі в члени НТС у випадках:

якщо загальний середній бал успішності за поточний навчальний рік нижче ніж 4,0;

інших причин затверджених на черговому засіданні ради НТС за поданням наукового керівника групи.

Члени СНГ зобов’язані:

виконувати рішення ради НТС;

успішно виконувати навчальний план, розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;

виступати з доповідями і брати активну участь у роботі групи, а також активно співпрацювати з іншими медичними вузами України, виступаючи на всеукраїнських та міжнародних конференціях;

проводити науково-дослідну роботу (реферативну, експериментальну, лабораторну, клінічну) та в призначений строк її виконувати.

3.5.                    Член СНГ має право:

 при досягненні суттєвих успіхів у науково-дослідній роботі і високій успішності претендувати на додаткові бали при розподілі, отримати рекомендацію на вступ до магістратури, аспірантури, ординатури;

брати участь у фундаментальних кафедральних та загальноакадемічних дослідженнях за дозволом наукових керівників;

претендувати на отримання заохочувальних балів з навчальної дисципліни, за поданням завідувача відповідної кафедри, затвердженого радою СНТ;

брати участь та бути відрядженим на всеукраїнські та міжнародні конференції, форуми та конкурси студентських робіт;

користуватися науковою бібліотекою кафедри та академії;

вибирати та бути обраним у керівні органи НТС;

переходити за своїм бажанням із однієї групи в іншу, повідомляючи про це старосту та наукового керівника групи;

брати участь у двох і більше студентських наукових групах;

право відпрацювання навчальних занять, пропущених з причини пов’язаної із виконанням робіт у НТС, згідно плану, як пропущених з поважної причини (на підставі подання наукового керівника СНГ, або наукового куратора НТС).

Організаційно-технічне забезпечення НТС.

Керівництво академії (ректорат) всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, забезпечує НТС телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для інформаційних стендів тощо.

Фінансовою основою діяльності НТС є кошти, визначені Вченою радою академії.

Порядок відрядження членів НТС.

Для відрядження на наукові студентські форуми, конференції необхідно:

офіційне запрошення на конференцію;

заява на ім’я ректора, підписана деканом факультету додаток№5;

характеристика-рекомендація, підписана завідувачем кафедри додаток№6;

в разі закордонного відрядження - технічне завдання додаток№7;

протокол засідання Ради НТС додаток№8.

Окрім перерахованих документів необхідно представити до розгляду на засіданні Ради НТС презентацію доповіді.

Після затвердження всіх документів готується проект наказу про відрядження (лише для поїздок на наукові форуми на території України) або наказ на відрядження в разі відрядження за власний кошт.

В разі відрядження за кордон з документами, перерахованими в пунктах 1-5, необхідно звернутися до міжнародного відділу (адміністративний корпус, 1-й поверх).

Принципи діяльності НТС.

Діяльність СНТ може бути припинена рішенням конференції СНТ.

Порядок внесення змін і доповнень до цього положення.

Всі зміни і доповнення до цього положення затверджуються рішенням вченої ради академії.

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Керівництво                                  Структура

Науковий керівник СНТ

 

Проректор з наукової роботи академії

 

Рада СНТ

 

СНГ академії

 

Наукові керівники груп

 

Конференція СНТ

 

ДОДАТКИ ДО ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕННЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВДНЗ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

Додаток №1

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ГРУПИ КАФЕДРИ _______________ (назва кафедри, кафедр)

Від 01.01.15 р.

Президія

______ (П.І.П., посада, вчений ступінь, звання)

 

 

Секретар (П.І.П.)

 

Порядок денний

 

Заслухана доповідь

(П.І.П., курс, група, фак-т, назва доповіді, короткі відомості про доповідь, її теоретичне і практичне значення, результати огляду хворих, участь в операціях, чергуваннях членів групи)

Рішення засідання групи

(рекомендація доповіді для участі в підсумковій науковій конференції УМСА, інших вузів, прохання в раду СНТ про заохочення найбільш активних членів і т.д. (.т.п.))

 

Науковий керівник групи(П.І.П., посада, вчений ступінь, звання)             підпис

 

Староста                                                                                               підпис

 

Секретар                                                                                               підпис

 

Додаток №2

АНОНС ПОДІЇ ГРУПИ

Староста, попередньо зареєструвавшись на сайті СНТ, за адресою http://sntumsa.pl.ua , створює сторінку типу Article. Та вносить інформацію згідно відео за адресою: http://sntumsa.pl.ua/?q=uk/content/zagolovok

В анонсі обов’язково вказується:

-                назва події;

-                місце, дата та час проведення.

 

Додаток №3

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ГРУПИ

Науковий керівник групи (П.І.П., посада, вчений ступінь, звання) _____________________

Староста (П.І.П., курс, група, факультет, e-mail, мобільний телефон, ім’я аккаунта старости на сайті СНТ)

Іванов Іван Іванович, курс 1, група 1, факультет медичний №1, мобільний телефон 228228228, ім’я аккаунта старости на сайті СНТ: ivanov

П.І.П.

КУРС

ГРУПА

ФАКУЛЬТЕТ

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН

1

Іванов Іван Іванович

1

1

Медичний №1

228228228

 

Науковий керівник (П.І.П., посада, вчений ступінь, звання)________       Підпис

 

Староста групи _________                                                                           Підпис

 

Додаток №4

ЗВЇТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ГРУПИ КАФЕДРИ _______  ВДНЗУ «УМСА» ЗА 201_ рік

п/п

Показники

Од. виміру

Показник

Примітка

1.

Кількість студентів, які працюють в групі на кафедрі (станом на перше заняття та останнє відповідно)

чол.

 

            /

 

2.

Кількість співробітників кафедри, які беруть участь у роботі студентської наукової групи

проф.

доц.

асист.

 

 

3.

Кількість публікацій, серед авторів яких є студенти

шт.

 

 

3-а

З них самостійно студентами

шт.

 

 

3-б

3 них у центральних періодичних виданнях

шт.

 

 

4.

Кількість раціоналізаторських пропозицій, винаходів, патентів, співавторами яких є студенти

шт.

 

 

 

 

5.

Кількість Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, в яких приймають участь студенти

шт.

 

 

6.

Конференцій, проведених на базі кафедри

шт.

 

 

7.

Кількість студентів, що беруть участь в І  турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей «Теоретична медицина»,  «Клінічна медицина»

чол.

 

 

8.

Кількість студентів, що беруть участь в І та ІІ турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі  «Стоматології»

чол.

 

 

9.

Кількість студентів, що беруть участь в Всеукраїнському  конкурсі на здобуття премії Академії медичних наук України та Асоціації медичних Вищих навчальних закладів України

чол.

 

 

10.

Кількість  лауреатів премії Академії медичних наук України та Асоціації медичних Вищих навчальних закладів України

чол.

 

 

Примітка: Письмово додаються бібліографічні дані про надруковані роботи, назви рацпропозицій, винаходів, патентів. Інші напрямки роботи групи, які не враховані у "Звіті" також подаються письмово та завантажуються на сторінку групи.

 

«___» ______________201_ рік

 

Зав. Кафедри    (П.І.П., посада, вчений ступінь, звання)                    Підпис

Науковий керівник групи (П.І.П., посада, вчений ступінь, звання)   Підпис

Староста групи                                                                                             Підпис

 

Додаток №5

Ректору Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», академіку НАН України, професору В.М. Ждану

студента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича

 

 

заява.

 

Прошу відрядити мене з 1 по 5 лютого (врахувати день від’їзду, день прибуття) до міста Іванівка для участі в студентській науковій конференції “Скліфософські читання” з оплатою мені проїзду, проживання та добових. Робота на тему “Проблеми функціональних порушень нефункціональних систем” розглянута оргкомітетом конференції та прийнята для усної доповіді. Запрошення додається.

 

1.1.2011                                                                     ___________ Підпис

Заява пишеться власноруч!

 

Додаток №6

Ректору ВДНЗУ «Українська медична

стоматологічна академія»

професору Ждану В.М.

 

Шановний В’ячеслав Миколайович!

Студентська наукова група кафедри гістології та ембріології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» рекомендує відрядити Іванову Іну Івановну, студентку 1-го курсу, групи №1, 2-го медичного факультету на Республіканську підсумкову науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених з міжнародною участю „Питання теоретичної та практичної медицини”, яка відбудеться 1 квітня у м.Ярославль, Росія. Студентка активно займається науковою діяльністю в студентській науковій групі кафедри гістології та ембріології з 2011 року. Має 2 друкованих робіт, в тому числі 1 в іноземних виданнях, 1 – у фаховому журналі, затвердженому ВАК. З доповідями приймала участь у численних конференціях, в яких займала призові місця. Одержала 1-тє місце на міжнародній конференції „Пироговські читання” у 2011 р. Cтароста групи. Підставою для відрядження є лист - запрошення конференції.

 

Завідуючий кафедрою

гістології та ембріології,

професор                                                                              Шепітько В. І.

 

УЧАСНИКИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ГРУПИ КАФЕДРИ

Від «  » 201_ р.

 

Члени групи (П.І.П., курс, група, факультет):

__________

__________

 

Науковий керівник (П.І.П., посада, вчений ступінь, звання)_________     Підпис

Староста групи _________                                                                           Підпис

 

Додаток №7

 

“Затверджую”

Проректор з науково-педагогічної

 та міжнародної діяльності

Проф. А.М. Скрипніков

___________________________

“____” _______________2014 р.

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

закордонного відрядження

Іванова Івана Івановича, студента 1 курсу, 1 групи,  медичного №1 факультету

Тема заходу: I міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Ивановские научные чтения”.

Місце проведення заходу: м. Іваново, Росія.

Дата проведення заходу: з 1 по 3 квітня 2011 року.

Стисла довідка за темою заходу, основні проблемні питання для України, позиція України по кожному пункту порядку денного.

Перспективи використання методу фотодинамічної діагностики у хворих на неспецифічний виразковий коліт викладені в доповіді Іванової І.І.

Необхідність участі України в конференції полягає  в наступних тезах:

А. Вивчення та впровадження в практичну діяльність нових методик хірургічного лікування  та діагностики онкологічних захворювань на ранніх етапах розвитку є однією з найактуальніших та найпоширеніших напрямів сучасної медицини, до якоих прикута увага світової спільноти:

Недосконалість існуючих методів, які використовуються для діагностики диспластично змінених клітин слизової оболонки товстої кишки при низькому ступені їх дисплазії, досить часто зумовлює помилки у виявленні початкових стадій малігнізації клітин, що призводить до призначення неефективного лікування, виникнення у пацієнтів важких ускладнень та ставить під загрозу життя хворого.

До вивчення, вдосконалення та створення нових методів діагностики та  лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт залучені найкращі клінічні та теоретичні бази, та входження до їх числа є питанням престижу України.

Новий спосіб діагностики диспластичних змін слизової оболонки товстої кишки у хворих на неспецифічний виразковий коліт з використанням фотосенсибілізатору Гіперфлав є досягненням вітчизняних вчених та вперше впроваджений в медичну практику на базі кафедри факультетської хірургії №1 під керівництвом проф. М.П. Захараша.

Б. Конференція в Іваново носить узагальнюючий характер, підсумовуючи роботу вчених з багатьох країн над вивченням актуальних питань сучасної медицини.

В. Виступ представників з ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» є приводом для підтримання престижу ВДНЗУ «УМСА» в України

Участь ВДНЗУ «УМСА» в науковій події європейського масштабу буде прорекламована виданням матеріалів конференції, до яких приверне увагу вчених-медиків з різних країн.

ВДНЗУ «УМСА» отримує суттєвий аргумент для пропагування іноземцям послуг освіти як університет світового рівня, що на рівних приймає участь в найпрестижніших подіях медицини.

Участь у міжнародних конференціях – гарантія високого рівня освіти, що може сприяти підвищенню рейтингу університету серед інших медичних ВНЗів країни, привернути  більшу кількість студентів та абітурієнтів.

Г. Участь у міжнародній конференції в Іваново, де зберуться провідні вчені та молоді науковці з різних напрямів медичної науки, дає можливість ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» встановити міжнародні відносини з новими закладами:

встановлення дружніх зв’язків з медичним університетом Іваново (з врученням пам’ятних сувенірів, вивченням можливості запросити відвідати ВДНЗУ «УМСА»);

вивченням можливості впровадження програм обміну досвідом між викладачами та навчальних обмінів студентів;

вивчити доцільність та можливість подальшої наукової співпраці між університетами в цілому та кафедрами зокрема.

Д. Участь у роботі конференції міжнародного рівня дає можливість набути досвіду з організації наукових заходів сучасного рівня, що надасть змогу Раді СНТ покращити якість організації наукових конференцій ВДНЗУ «УМСА».

 

                                                                                                                    Іванов І.І.

Додаток №8

Протокол засідання ради НТС

№___ від “___”__________2015р.

 

Слухали: Питання про рекомендацію до відрядження студента 1 курсу 1 групи медичного факультету №1 Іванова І.І. з усною доповіддю “Питання медичної функції нефункціонуючої медицини” до Удмуртського державного медичного університету для участі у 32-й Республіканській підсумковій науково-практичній конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Питання теоретичної та практичної медицини», яка відбудеться 1-3 травня 2015 року у м. Удмуртія, Росія.

 

 

Ухвалили : Рекомендувати до відрядження студента 1 курсу 1 групи медичного факультету №1 Іванова І.І. з усною доповіддю “Питання медичної функції нефункціонуючої медицини” до Удмуртського державного медичного університету для участі у 32-й Республіканській підсумковій науково-практичній конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Питання теоретичної та практичної медицини», яка відбудеться 1-3 травня 2015 року у м. Удмуртія, Росія.

 

Науковий керівник НТС

професор                                                                         Непорада К.С.

 

Голова ради НТС                                                           Левицький Г.О.

Секретар                                                                        Олексієнко Я.М.