Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі  - Конкурс) проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх  здібностей;
 • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
 • формування  творчого  покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • пропаганда  досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
 • активізація науково-дослідної  роботи студентів;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

            У Конкурсі  можуть   брати   участь   студенти   вищих  навчальних  закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

Конкурс проводиться у два тури:

 • перший тур - у ВДНЗ «УМСА»;
 • другий  тур - у вищих  навчальних закладах  ІІІ–ІV рівнів акредитації, визначених базовими.

Перелік  галузей наук (клінічна медицина, теоретична медицина, профілактична медицина, стоматологія), з яких проводиться Конкурс,  базові вищі  навчальні заклади  з  проведення другого туру Конкурсу, склад організаційного комітету затверджуються наказом Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України  на три роки.

Вимоги до наукових робіт

            1. На Конкурс подаються  самостійно  підготовлені  наукові  роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем  у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у  навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

2. Наукові  роботи  студентів,  які є тематичним  продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  наукового матеріалу з попередньої роботи.

3.  Наукові  роботи  оформлюються  відповідно до таких вимог: 

 • текст друкується шрифтом  Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш  формату А4;
 • обсяг  зброшурованої  роботи  не повинен  перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;
 • робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо  (за наявності); креслення  та  ілюстрації,   що  додаються  до  роботи,   повинні  бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

4.  Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.

5.  Наукові роботи виконуються українською мовою.

6.  В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу  замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи.

За більш детальнішою інформацією звертатися до СНТ.

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ