Умови участі

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі в конференції:

 • тільки публікація тез;
 • публікація тез та усна доповідь;
 • публікація тез та стендова доповідь.

Дедлайн подачі матеріалів: 1 лютого 2020 року.

Порядок подачі роботи для участі:

 • сплатити організаційний внесок;
 • заповнити анкету учасника конференції, вказавши відповідні параметри;
 • відмітити тези порядковим номером (наприклад, PetrovAA_1.doc, PetrovAA_2.doc).

При реєстрації декількох робіт від одного автора сплачується лише перша робота, а при повторному заповненні анкети в полях "№ квитанції про сплату оргвнеску" та "Сканована/сфотографована копія квитанції щодо сплати оргвнеску" вказуються попередні дані. Якщо вказано декілька авторів, кожна робота сплачується окремо. Завантажувати кожну роботу в окремому файлі.

Правила оформлення робіт

Матеріали, направлені для публікації, повинні бути оригінальними, неопублікованими раніше в інших друкованих виданнях та не висвітлені на інших науково-практичних конференціях. Усі подані роботи підлягають перевірці на плагіат (допустима частка – 30%).

За наявність орфографічних та стилістичних помилок оргкомітет відповідальності не несе. Організаційний комітет залишає за собою право відмови у публікації робіт, що не оформлені відповідно до вимог, порушують правила публікації чи несуть неінформативний характер.

           Параметри тексту:

 • тип файлу − (.doc / .docх);
 • формат А4;
 • шрифт − Times New Roman;
 • розмір шрифту (кегль) − 12;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • абзацний відступ – відсутній;
 • вирівнювання тексту − по ширині;
 • усі поля по 2 см;
 • обсяг тез (без заголовку) – 2000-3000 символів з пробілами;

Структура тез:

 • назва роботи великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру, мовою оригіналу та англійською мовою;
 • прізвища та ініціали авторів, останнім пишеться науковий керівник зі ступенем/званням, вирівнювання по лівому краю, мовою оригіналу та англійською;
 • повна назва установи, закладу, організації, на якій виконано роботу, місто, країна, вирівнювання по лівому краю
 • повна назва кафедри, повна назва установи, закладу, організації, на якій виконано роботу, місто, країна, вирівнювання по лівому краю.

Приклад оформлення тез:

РОЛЬ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ...

ROLE OF AN ASSESSMENT OF IMMUNE STATUS…

Борисенко І. І., Олексенко А. А.,

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Ларінов М. М.

Borisenko I. I., Oleksenko A. A.,

Scientific adviser: doc. Larionov A. M., PhD.

Українська медична стоматологічна академія

м. Полтава, Україна

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Актуальність: Надзвичайно актуальною в наш час є…

Мета роботи:

Матеріали та методи:

Результати:

Висновки:

Зверніть увагу на  пробіли, крапки та коми у прикладі!

Таблиця відповідності наукових ступенів та звань:

docent           доцент

professor       професор

PhD.             науковий ступінь кандидата наук

D.Med.Sc.    науковий ступінь доктора медичних наук

Усі скорочення (окрім загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування відповідного повного терміну. Одиниці вимірювання приводяться по Міжнародній Системі Одиниць (СІ).

Текст тез повинен відображати актуальність теми, мету роботи, матеріали та методи її виконання, отримані результати, висновки; виділені окремими пунктами роботи, напівжирним шрифтом. Тези не повинні містити таблиці, графіки, діаграми, схеми, малюнки.

Назва файлу повинна містити прізвище, ініціали автора/доповідача англійською мовою (наприклад, PetrovAA.docx).

Стендове дослідження:

 • розмір постера - 125х80 см;
 • у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета та завдання дослідження, матеріали та методи її виконання, отримані результати та висновки;
 • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
 • стендова доповідь повинна містити ілюстрції (не менше 50% площі постера);
 • розмір шрифту повинен бути не менше 20 пт;
 • назва роботи великими літерами;
 • ініціали, потім прізвище(а) автора(ів);
 • вчене звання, ініціали, прізвище(а) наукового(их) керівника(ів);
 • повна назва установи, закладу, організації;
 • назва підрозділу, кафедри, відділу;
 • текст доповіді.

Презентація дослідження:

 • система оцінювання (від 1 до 10 балів з врахуванням коефіцієнтів): актуальність та новизна роботи (0,3), якість виступу (0,15), особистий внесок (0,3), відповіді на запитання (0,25), максимально можна отримати 10 балів від одного члена журі;
 • обов'язковим є формат PowerPoint. (Рада НТС не гарантує виступу, якщо учасник надає презентацію в іншому форматі, через можливі технічні проблеми);
 • інформація в презентації повинна відповідати поданим тезам;
 • допускається не більше 20 слайдів;
 • регламент доповіді – 10 хвилин (7 хвилин презентація, 3 хвилини обговорення), якщо вона триває довше 10 хвилин, голова секції має право попросити доповідача перейти до висновків та закінчити доповідь;
 • ставити запитання мають право як члени журі, так і будь-хто зі слухачів;
 • кількість усних доповідей на 1 секції обмежена 16-ма роботами.